SAFECARE COVID-19 Antigénový test nosový 25 ks

Testovanie jednoducho, rýchlo a bezpečne!

Sada 25 ks výterových nazálnych antigénových testov na profesionálne použitie.

Kvalitné nosové testy na detekciu Antigénu COVID-19.


110,00 € s DPH

Tento produkt je momentálne nedostupný.

SAFECARE CE

COVID-19 Antigén – Sada výterových rapid testov 

Test je určený pre odborné diagnostické použitie in vitro.

ÚČEL POUŽITIA

Rýchly test na detekciu Antigénu COVID-19 je laterálny imunotest určený ku kvalitatívnemu detekovaniu antigénu nukleokapsidového proteínu z priamych nosových výterov alebo zo vzoriek odobratých výterov z nosohltanu u jednicov podozrivých z nákazy koronavírusom COVID-19 počas prvých siedmich dní od nástupu príznakov. COVID-19 Antigén Rapid Test nerozlišuje medzi SARS-CoV a SARS-CoV-2.

Výsledky dokazujú identifikáciu antigénu nukleokapsidového proteínu SARS-CoV-2. Antigén je všeobecne detekovateľný v nosných výteroch počas akútnej fázy infekcie. Pozitívne výsledky naznačujú prítomnosť vírusových antigénov, ale k potvrdeniu infekcie je nutná klinická korelácia s anamnézou pacienta a ďalšími diagnostickými informáciami. Pozitívne výsledky nevylučujú bakteriálnu infekciu ani súbežnú infekciu inými vírusmi. Detekovaný antigén nemusí byť jednoznačnou príčinou choroby.

Negatívne výsledky u pacientov s príznakmi dlhšie ako sedem dní, by nemali byť považované za nepravdivé a môže byť urobené potvrdenie molekulárnym testom, ak je to nutné pre liečbu pacienta. Negatívne výsledky nevylučujú infekciu SARS-CoV-2 a nemali by byť používané ako jediný základ pre rozhodnutie o liečbe alebo voľnom pohybe pacienta, vrátane rozhodnutí o kontrole infekcie. Negatívne výsledky by mali byť brané do úvahy v súvislosti s nedávnymi expozíciami pacienta , anamnézou a prítomnosťou klinických príznakov a symptómov zhodných s COVID-19.

Rapid test na antigén COVID-19 je určený na použitie zdravotníckymi odborníkmi alebo vyškolenými pracovníkmi, ktorí majú prax v robení rýchlych laterálnych testov.

PRINCÍP TESTU

Rapid test na antigén COVID-19 je imunochromatografický membránový test, ktorý používa vysoko citlivé protilátky k detekovaniu nukleokapsidového proteínu SARS-CoV-2. zo vzoriek z nosa alebo zo vzoriek z nosohltanu. Protilátky špecifické pre SARS-CoV-2 sú zachytené v testovacej oblasti testu a kombinované s ďalšími činidlami matrice pre vytvorenie testovacieho pásika. Počas testovania reaguje vzorka s anti-COVID-19 protilátkami konjugovanými s farebnými časticami dopredu nanesenými na matricu testu. Zmes potom migruje hore na membránu chromatograficky kapilárnym pôsobením a reaguje s činidlami v oblasti testovacej línie. Preto pokiaľ vzorka obsahuje antigén COVID-19, v testovacej línii sa objaví farebný pásik. Keď vzorka neobsahuje antigén COVID-19, v oblasti testovacej línie sa neobjaví žiaden farebný pásik, čo naznačuje negatívny výsledok. Ako kontrola správnosti výkonu by sa počas testovania v oblasti kontrolnej línie mal vždy objaviť farebný pásik, ak bol pridaný správny objem vzorky a došlo k nasiaknutiu matrice testu.

OBSAH BALENIA

Jednotlivo zabalená testovacia kazeta                    Každá kazeta obsahuje pásik s farebnými konjugátmi a reaktívnymi činidlami dopredu napustenými v zodpovedajúcej oblasti

Extrakčná skúmavka                                                Na prípravu vzoriek

Extrakčný pufer                                                       Na extrakciu vzoriek

Stojan na skúmavky                                                Na umiestnenie extrakčných skúmaviek

Nosový výterový tampón                                        Na odber vzoriek

Príbalový leták                                                        Návod na použitie

MATERIÁL POTREBNÝ, ALE NEPOSKYTNUTÝ

Merač času

VAROVANIA A OPATRENIA

 • Nepoužívajte po dátume exspirácie. Nepoužívajte, pokiaľ je obal poškodený alebo otvorený.
 • Nemiešajte komponenty z rôznych šarží súpravy. Zabráňte krížovej kontaminácii vzoriek použitím novej zbernej skúmavky na vzorky pre každú získanú vzorku.
 • Nejedzte, nepite a nefajčite na mieste, kde sa manipuluje so vzorkami alebo súpravami.
 • So všetkými vzorkami zachádzajte, ako keby obsahovali infekčný agens. Dodržiavajte zavedené preventívne opatrenia proti mikrobiologickému nebezpečiu počas testovania a dodržiavajte štandardné postupy pre správnu likvidáciu vzoriek.
 • Počas testovania vzoriek noste ochranný odev, ako sú laboratórne plášte, jednorazové rukavice a ochranné okuliare.
 • Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky.
 • Extrakčný pufer obsahuje soľný roztok. V prípade, že sa roztok dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, pokožku dôkladne umyte a oči opláchnite veľkým množstvom vody.
 • Použitý testovací materiál zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

POKYNY NA PRÍPRAVU ČINIDIEL A SKLADOVANIA

Nepoužité testovacie kazety skladujte neotvorené pri 4 °C – 30 °C. Ak sú skladované pri nižšej teplote 4 °C – 8 °C, zaistite, aby mali testovacie kazety pred otvorením izbovú teplotu. Testovacia kazeta je stabilná do dátumu exspirácie vytlačenom na neporušenom obale. Chráňte sadu pred mrazom a nevystavujte ju teplote nad 30 °C.

ODBER VZORIEK A MANIPULÁCIA S NIMI

Nedostatočný odber vzoriek alebo nesprávne zaobchádzanie so vzorkami môže spôsobiť falošné výsledky.

 • Pred odobratím nosného výteru by mal byť pacient poučený, aby sa vysmrkal.
 • Výtery z nosa:

Ak chcete odobrať vzorku nosného výteru, opatrne vložte sterilný výterový tampón do tej nosnej dierky, ktorá vizuálne obsahuje najviac sekrétu a opatrne zaveďte 1-2 cm hlboko do nosného otvoru a otáčavým pohybom zotrite povrch sliznice. Tampón niekoľkokrát otočte proti nosnej stene a potom ho vyberte z nosnej dierky.  Pre väčšie dokázanie prítomnosti vírusu odoberte vzorku z nosohltanu.

 • Výter z nosohltanu:

Ak chcete odobrať vzorku z nosohltanu, opatrne vložte tampón do tej nosnej dierky, v ktorej je po vizuálnej kontrole viac sekrétu. Tampón jemne zasuňte pozdĺž nosnej prepážky po spodine nosnej dutiny až k zadnej stene nosohltanu (spravidla 7-9 cm). Tampónom niekoľkokrát otočte a potom ho vyberte z nosohltanu.

 • Preprava a skladovanie vzoriek:

Vzorky by mali byť testované čo najskôr. Ak je potrebný transport vzoriek, sú na transport odporúčané nasledujúce transportné médiá, u ktorých bolo dokázané, že neovplyvňujú účinok testu: Hankov rovnovážny Mkd soľný roztok, M5 médium alebo fyziologický roztok. Alternatívne môžu byť vzorky skladované znovu schladené (2-8 °C) alebo pri izbovej teplote (15-30 °C) v čistej, suchej, uzatvorenej nádobe po dobu až  8 hodín pred testovaním.

PRÍPRAVA VZORIEK

 1. Stlačte flaštičku s pufrom a vytlačte z nej všetok extrakčný pufer do extrakčnej skúmavky a vložte ju do pracovného stojanu.
 2. Zasuňte tampón do extrakčnej skúmavky, ktorá obsahuje pufer. Tampónom otočte najmenej 10-krát, pričom tlačíte tampón na spodnú a bočnú stranu extrakčnej skúmavky.
 3. Zovrite extrakčnú skúmavku prstami a točte tampónom proti vnútornej strane skúmavky, aby ste pri vybratí tampónu uvoľnili čo najviac kvapaliny. Extrahovaný roztok bude použitý ako skúšobná vzorka.
 4. Vezmite hrot kvapadla a pevne ním uzatvorte skúmavku so vzorkou.

POSTUP SKÚŠKY

Nechajte testovaciu kazetu a vzorky pred testovaním ustáliť na izbovú teplotu (15-30 °C). pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mal byť test uskutočnený do jednej hodiny.

 1. Vyberte testovaciu kazetu z uzatvoreného obalu.
 2. Otočte extrakčnú skúmavku so vzorkou a držte ju vo zvislej polohe. Preneste 3 kvapky do jamky na vzorky (S) na testovacej kazete, potom začnite merať čas.
 3. Počkajte až sa objavia farebné pásiky. Interpretujte výsledky testu počas 10.15 minút. Odčítajte výsledky po viac ako 20 minútach.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKU TESTU

Pozitívny výsledok: V oblasti kontrolnej línie (C) sa objaví farebný pásik a v oblasti testovacej línie (T) sa v prípade pozitívneho výsledku objaví tiež farebný pásik. *Poznámka: Intenzita farby pásika v testovacej oblasti sa bude líšiť podľa koncentrácie antigénu COVID-19 vo vzorke. Preto akýkoľvek odtieň farby v oblasti testovacej línie, by mal byť považovaný za pozitívny.

Negatívny výsledok: V oblasti kontrolnej línie (C) sa objaví farebný pásik a v oblasti testovacej línie (T) sa v prípade negatívneho výsledku neobjaví žiadny farebný pásik.

Neplatný výsledok: V oblasti kontrolnej línie (C) sa neobjaví žiadny farebný pásik. Najpravdepodobnejšou príčinou zlyhania kontrolnej línie je nedostatočný objem pufra alebo nesprávna procedurálna technika.

Skontrolujte jednotlivé kroky a opakujte postup s novou kazetou. Keď problém pretrváva, prestaňte testovaciu súpravu používať a kontaktujte miestneho distribútora.

KONTROLA KVALITY

 1. Interná kontrola: Tento test obsahuje zabudovanú kontrolnú oblasť „C“. Línia C sa zafarbuje po pridaní roztoku vzorky, pokiaľ je test urobený správne. Ak sa v kontrolnej oblasti „C“ neobjaví farebný pásik, celý postup zopakujte s novou testovacou kazetou.
 2. Externá kontrola: Správna laboratórna prax odporúča používať externé kontroly, pozitívne a negatívne, aby sa zaistilo správne vykonanie testu.

CHARAKTERISTIKY ÚČINNOSTI

 1. Klinická štúdia: Bolo urobené vzájomné porovnanie skúmaných vzoriek s referenčnou vzorkou.

Porovnanie s RT-PCR: (doplniť tabuľku)

 1. Krížová reaktivita: Sú uskutočňované štúdie skríženej reaktivity, aby sa dokázalo, že test nereaguje na nasledujúce mikroorganizmy v tabuľke nižšie. Bakteriálne izoláty boli hodnotené v koncentrácii medzi 106 a 109 org/ml. Vírusové izoláty boli hodnotené pri koncentrácii 105~108 TCID50/ml.

Krížový reaktant:

Adenovírus

Influenza B

Humanmetapneumovirus (hMPV)

Respiratory Syncytial Virus

Rhinovirus

Bordetellapertusis

Enterovirus

Chlamydia pneumoniae

Human coronavirus 0C43

Haemophilus influensae

Human coronavirus 229E

Legionella pneumophila

Human coronavirus NL63

Mycoplasma pneumoniae

Human parainfluenzavirus 1

Streptococcus pneumoniae

Human parainfluenzavirus 2

Streptococcus pyogenes

Human parainfluenzavirus 3

Mycobacterium tuberculosis

Human parainfluenzavirus 4

Staphyloccocus aureus

Influenza A

Candida albicans

 

 1. Interferencie: Nasledujúce endogénne interferujúce látky boli hodnotené v uvedených koncentráciách a neboli zistené žiadne účinky.

Plná krv (2 %), tri OTC nosné preje (10 %), tri OTC nosné kvapky (25 %), tri OTC ústne vody (25 %), 4-acetamidofenol (10 mg/ml), kyselina acetylsalicylová (20 mg/ml), chlorfeniramin (5 mg/ml), dextrometorfan (10 mg/ml), difenhydramin (5 mg/ml), efedrin (20 mg/ml), guajakol glycerylether (20 mg/ml), oxymetazolin (10 mg/ml), fenylefrin (100 mg/ml), fenylpropanolamin (20 mg/ml).

OBMEDZENIA TESTU

 1. Test je určený na odborné diagnostické použitie in vitro a mal by byť používaný na detekciu antigénu SARS-CoV-2, nie pre iné vírusy alebo patogény.
 2. Tento test detekuje životaschopný (živý) i neživotaschopný SARS-CoV-2. Výkon testu závisí od množstva vírusu (antigénu) vo vzorke a môže, ale nemusí korelovať s výsledkom vírusovej kultivácie urobenej na rovnakej vzorke.
 3. Účinnosť bola hodnotená pomocou postupov uvedených v tejto príbalovej informácii. Úpravy týchto postupov môžu zmeniť účinnosť testu.
 4. Negatívny výsledok testu sa môže objaviť, keď je hladina antigénu vo vzorke pod detekčným limitom testu. Keď je výsledok testu negatívny, ale klinické príznaky pretrvávajú, odporúča sa urobiť ďalšie testovanie pomocou iných klinických metód. Rovnako ako u všetkých diagnostických testov by mala byť potvrdená diagnóza stanovená lekárom až po vyhodnotení všetkých klinických a laboratórnych nálezov.
 5. Negatívne výsledky testov nemajú vzťah k iným neSARS-ovým vírusovým alebo bakteriálnym infekciám.
 6. Pozitívne a negatívne prediktívne hodnoty sú veľmi závislé na prevalencii. Falošné pozitívne výsledky testov sú pravdepodobnejšie v období nízkej aktivity COVID-19, kedy je prevalencia stredná až nízka.
 7. Falošné negatívne výsledky sa môžu objaviť, pokiaľ je vzorka nesprávne odobratá, prepravená alebo sa s ňou nevhodne manipuluje.
 8. Deti majú sklon k šíreniu vírusu po dlhšiu dobu ako dospelí, čo môže mať za následok, rozdiely v citlivosti medzi deťmi a dospelými.
 9. Ak je nutná diferenciácia konkrétnych vírusov a kmeňov SARS, je nutné po konzultácii so štátnymi alebo miestnymi úradmi verejného zdravotníctva uskutočniť ďalšie testovanie.

REFERENCIE

 1. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011; 81:85-164.
 2. Masters PS, Perlman S. Coronaviridae. In: Knipe DM, Howley PM, eds. Fields virology. 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2013:825-58.
 3. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination and pathogenesis of coronaviruses. Trends Microbiol 2016; 24:490-502.
 4. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019; 17:181-192.
 5. Wong G, Liu W, Liu Y, Zhou B, Bi Y, Gao GF. MERS, SARS and Ebola: the role of super-spreaders in infectious disease. Cell Host Microbe 2015; 18:398-401.

Výrobca:

Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd

Building 2/203, No.18 Haishu Rd.

Cangqian Sub-district, Yuhang District,

Hangzhou, Zhejiang 311121 China

Distribútor: natural supplement s.r.o., Kmeťkova 1, 949 01 Nitra, Slovenská republika. Infolinka: 0850 184 314, e-mail: info@barnys.sk, www.barnys.sk

Odporúčame vám tie NAJ produkty na podporu imunity.

Imunita pokiaľ je zdravá, dokáže choroboplodné mikroorganizmy eliminovať.

V súčastnom stave je riešením mať silný funkčný imunitný systém. Posilnenie imunitného
systému odporúčanými zložkami vo vybranej kvalite je podľa nás taktiež klúčové ako
dodržiavane odstupu, umývanie rúk a nosenie rúška!

Ak potrebujete poradiť sme vám k dispozícií na v pravo dole na podpore, alebo priamo na infolinke: 0850 184 314

Opýtajte sa otázku

(voliteľné)
*(povinné)

Napísať recenziu

SAFECARE COVID-19 Antigénový test nosový 25 ks

SAFECARE COVID-19 Antigénový test nosový 25 ks

Testovanie jednoducho, rýchlo a bezpečne!

Sada 25 ks výterových nazálnych antigénových testov na profesionálne použitie.

Kvalitné nosové testy na detekciu Antigénu COVID-19.


10 ďalších produktov v rovnakej kategórii: