Obchodné podmienky platné pre e-shop www.barnys.sk a zásielkovú službu Barnys.

1. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.barnys.sk je firma s názvom:

Natural Supplements s.r.o.

So sídlom: Kmetkova 1, 949 01, Nitra

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo:  16989/N

IČO: 35 950 404
DIČ: 2022046477

Bezplatná infolinka: 0850184314

E-mail: info@barnys.sk

Kontaktná adresa: Štefánikova 5, 949 01 Nitra

 

 

2. Informácie o platbách

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú uvádzané spolu s DPH a bez nákladov na poštovné a balné.

Prijímané spôsoby platby

Dobierkou -  prostredníctvom Slovenskej pošty
Pri zaslaní tovaru na dobierku platíte cenu pri prevzatí tovaru buď na pošte alebo na dodacej adrese. Pri tomto spôsobe platby účtujeme poštovné a balné v závislosti na hodnote tovaru.

Pri nákupe do 33,00 € Vám účtujeme za poštovné a balné podľa celkovej váhy Vašej objednávky
Pri nákupe nad 33,00 € je poštovné a balné zadarmo.

Platba vopred bankovým prevodom

Bankové spojenie: SLSP - číslo účtu: 0233328824/0900

V prípade platby vopred je zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci e-mail s informáciami o úhrade objednávky. Po pripísaní čiastky na náš účet je tovar v nasledujúcich pracovných dňoch expedovaný. Ak chýba variabilný symbol môže vybavenie objednávky trvať dlhšie! Takto uhradený tovar je možné zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty alebo vyzdvihnúť osobne v podnikovej predajni.

Platba platobnou kartou WebPay

V prípade platby kartou budete po ukončení objednávky presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu, kde môžete platiť platobnými kartami VISA, VISA Electron, Maestro a MasterCard. Platby prebiehajú v súlade s najprísnejšími bezpečnostnými štandardmi (3-D Secure).

Pri tomto spôsobe platby účtujeme poštovné a balné v závislosti na hodnote tovaru.
Pri nákupe do 33,00 € Vám účtujeme za poštovné a balné podľa celkovej váhy Vašej objednávky
Pri nákupe nad 33,00 € je poštovné a balné zadarmo.

 

3. Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletne, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, ak sa neuvedie iná doba dodania. Ak je tovar skladom, odovzdá sa prepravcovi najneskôr do 7 pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval. 

Objednávky do Českej republiky realizujeme prostredníctvom Slovenskej pošty. Po obdŕžaní objednávky Vám bude vystavená a poslaná faktúra e-mailom v českých korunách. Po jej úhrade na český účet Vám bude tovar odoslaný.

Osobný odber 

Tovar je možné vyzdvihnúť a zaplatiť v podnikovej predajni Centrum zdravia v priestoroch OD Tesco, 1. poschodie, Nitra. Platba je možná v hotovosti i platobnou kartou.

 

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný. Objednávku je možné stornovať telefonicky (037/655 90 61) alebo e-mailom (na adresu: info@barnys.sk). Potvrdenie stornovania objednávky obsahujúcej e-mailovú adresu spotrebiteľa, oznámi predávajúci spotrebiteľovi písomnou formou (e-mailom) alebo telefonicky.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, ak výrobok zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Pri vrátení tovaru odporúča predávajúci spotrebiteľovi tovar poistiť proti škodám spôsobeným jeho prepravou. Vrátený tovar musí ostať v pôvodnom neporušenom stave.

Predávajúci vráti spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ zaplatil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Po dohode môže byť vrátenie ceny uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou spotrebiteľa alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.

Ak predávajúci  objednaný tovar nemôže dodať v lehote alebo v cene podľa ponuky, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a ak sa nedohodne so spotrebiteľom na náhradnom plnení, do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Predávajúci je v takomto prípade povinný nahradiť spotrebiteľovi všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru.

 

 

5. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku a to písomne zaslaním reklamačného oznámenia na adresu Natural Supplements s.r.o.  poprípade elektronicky zaslaním e-mailu na adresu info@barnys.sk. Kupujúci by mal uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia závady, predávajúci vysporiada bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto doby má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť závadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka za akosť sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, keď bol kupujúci povinný si veci vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by šlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti. Predávajúci sa zaväzuje o vyriešenie reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavku e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS. V súvislosti s uplatnenímj reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

6. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom stránky www.barnys.sk je predávajúci, bližšia identifikácia je v bode 1. týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len osobné údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie a ktoré sú uvedené v objednávke.

Spotrebiteľ vyplnením a odoslaním objednávky udeľuje prevádzkovateľovi spoločnosti Natural Supplements, spol. s r.o. súhlas, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, so spracúvaním svojich osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené v tejto objednávke. Osobné údaje poskytuje spotrebiteľ dobrovoľne. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas do doby úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností z obchodného vzťahu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude osobné údaje spotrebiteľa   spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci osobné údaje spotrebiteľa neposkytuje tretím stranám, ani nesprístupňuje iným príjemcom okrem povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných zákonov.

Pri registrácii má spotrebiteľ možnosť zvoliť si zasielanie tzv. newsletter - informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho. Pri tejto voľbe spotrebiteľa bude predávajúci spracúvať osobné údaje spotrebiteľa aj na tieto účely.

Spotrebiteľ ako dotknutá osoba má právo, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a)  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

c)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)   likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g)  likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)  blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný spotrebiteľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke predávajúceho  ihneď po prihlásení.

Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom, alebo elektronickou formou na adresu sídla našej spoločnosti, alebo na e-mailovú adresu info@barnys.sk.

 

7. Záverečné a prechodné ustanovenia

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.


Ostatné tu neuvedené náležitosti sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.


Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva  Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava. Odbor ochrany spotrebiteľa  tel. č.: 02/ 58272 159, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034.

Moznosť riešiť spory prostredníctvom alternatívného riešenia sporov. Viac informácií najdete na stranke www.soi.sk


Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.
Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. júna 2014

 


 

 


VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu:
Natural Supplements s.r.o.
Wilsonovo nábr. 156/70, 949 01 Nitra / Štefánikova 5, 949 01 Nitra
IČO: 35 950 404
Telefón: 037/655 90 61
Bezplatná infolinka: 037/655 90 61
E-mail: info@barnys.sk

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

– Dátum objednania/dátum prijatia*
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*